keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

วิทยาศาสตร์ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เข้าเบญจฯ ศรียาฯ

รหัส : IS0005-V01

ความยาววิดีโอ 35 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 42 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

จุมพล ภักวิลัย (ครูป๊อก)ติวเตอร์ชื่อดัง รร.กวดวิชา I-Success

 • ปริญญาโท วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี คบ. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สอนรายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • ประสบการณ์การสอนมากกว่า 8 ปี

จริยา ซ่อนกลาง (ครูแนน) ติวเตอร์ชื่อดัง รร.กวดวิชา I-Success

 • ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี

ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี (ครูตุ๊ก) ติวเตอร์ชื่อดัง รร.กวดวิชา I-Success

 • ปริญญาเอก วท.ด. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วท.ม. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วท.บ. เคมี (เกียรตินิยม อันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี

*** เทบทวนเนื้อหาในระดับชั้นประถมและเรียนรู้ระดับมัธยมต้นที่มีในข้อสอบแบบกระชับเข้าใจง่าย****
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบทเรียน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี

EP.1 ทักษะกระบวนการวิทย์              
EP.2 การดำรงชีวิตของพืช                                     
EP.3 การดำรงชีวิตของสัตว์                                    
EP.4 ระบบย่อยอาหาร                                         
EP.5 ระบบหายใจ                                                  
EP.6 ระบบหมุนเวียนเลือด                                    
EP.7 ระบบขับถ่าย
EP.8 สารอาหาร
EP.9 พันธุกรรม
EP.10 ระบบนิเวศ
EP.11 สารและการเปลี่ยนแปลง
EP.12 วัสดุ
EP.13 แสงและการมองเห็น
EP.14 เสียงและการได้ยิน
EP.15 แรงและการเคลื่อนที่
EP.16 ความดัน
EP.17 ไฟฟ้า
EP.18 ไฟฟ้าแม่เหล็ก
EP.19 ลม ฟ้า อากาศ
EP.20 โลกและอวกาศ
EP.21 ตะลุยโจทย์

บทเรียน