keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ทดลองเรียนติวเข้มเข้าม.1รงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

รหัส : CW7002-V01

ความยาววิดีโอ 0.3 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 0.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 7D เดือน

รูปแบบการเรียน

฿0.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส
ทอลองเรียนติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วิชา วิทยาศาสตร์

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ 
คอร์สเรียนของ The Group เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ
อาจารย์ผู้สอนและประวัติ
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ (ครูเติ้ล)
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • วิทยากร STEM สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • Advance Trainer and Scientist, The GLOBE Program (NOAA)
บทเรียน
  • ทดลองเรียน ติวเข้มเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วิทยาศาสตร์)