keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วิทยาศาสตร

รหัส : CW0002-V01

ความยาววิดีโอ 17 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 20.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส
ชื่อคอร์ส : ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วิชา วิทยาศาสตร์

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ 
คอร์สเรียนของ The Group เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ
อาจารย์ผู้สอนและประวัติ
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ (ครูเติ้ล)
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • วิทยากร STEM สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • Advance Trainer and Scientist, The GLOBE Program (NOAA)
บทเรียน
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์
 • อาหารและสารอาหาร
 • สัตว์
 • พืช
 • ระบบนิเวศ
 • สารและสมบัติของสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • วัสดุและสมบัติวัสดุ
 • เสียง
 • แสงและการมองเห็น
 • ไฟฟ้า
 • แรงและเครื่องทุ่นแรง
 • ดิน หิน แร่
 • โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงข