keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (คณิตศาสตร์

รหัส : CW0001-V01

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วิชา คณิตศาสตร์

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ 

คอร์สเรียนของ The Group เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ
อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

ดร.อริยา อุ่นใจ (ครูต้า)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุน สควค. เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ : ดีเยี่ยม)
 • สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • วิทยากรในการติว O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6
 • วิทยากรในการติวเพื่อสอบเข้าห้อง Gifted ม.1 และ ม.4
 • วิทยากรในการติวเพื่อสอบเข้า ม.1 และ ม.4
 • วิทยากรในการติว PAT 1 คณิตศาสตร์
 • วิทยากรในการติว วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
 • วิทยากรในการติวแคลคูลัส 1 และ 2 ปริญญาตรี
 • วิทยากรในการติวสมการเชิงอนุพันธ์ปริญญาตรี
บทเรียน
 • การหา ห.ร.ม.
 • การหา ค.ร.น.
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • เศษส่วน
 • โจทย์ระคน บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
 • ทศนิยม
 • โจทย์ปัญหาทศนิยม
 • ร้อยละ
 • อัตราส่วน
 • แบบรูป
 • รูปสามเหลี่ยม
 • รูปหลายเหลี่ยม
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • วงกลม
 • การนำเสนอข้อมูล