keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2

รหัส : 4806-V05

ความยาววิดีโอ 31 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 37.2 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- เรขาคณิตสองมิติ
- รูปเรขาคณิตสามมิติ พื้นที่ผิวและปริมาตร
- การนำเสนอข้อมูล
- สมการ

บทเรียน
  • บทที่ 1 เรขาคณิต
  • บทที่ 2 รูปเรขาคณิตสามมิติ พื้นที่ผิวและปริมาตร
  • บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
  • บทที่ 4 สมการ
  • เนื้อหาเพิ่มเติม ร้อยละและอัตราส่วน