GAT-PAT AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3301-V06 : เคมี TCAS เล่ม 1 กลุ่มอะตอม Anywhere

ชื่อคอร์ส : AN3301 เคมี TCAS เล่ม 1 กลุ่มอะตอม

***ตำราคอร์ส AN3301 จัดส่งให้วันที่ 24 มกราคม 2563***

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

อ.เคน อรรถเวชกุล M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech USA วศบ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รายละเอียดคอร์ส

สรุปเนื้อหากระชับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งน้องๆ เข้าสู่สนามสอบ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip มีคลังข้อสอบครอบคลุมทั้งสนาม PAT2 และวิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2530-2562

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

บทอะตอมและตารางธาตุ - แบบจำลองอะตอมยุคแรก - สัญลักษณ์นิวเคลียร์ – แบบจำลองอะตอมยุคใหม่

บทสมบัติของธาตุและสารประกอบ - สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ - เลขออกซิเดชัน - สมบัติของสารประกอบของธาตุ - สมบัติของธาตุตามหมู่ - ธาตุแทรนซิชัน – ธาตุกัมมันตรังสี

พันธะเคมี - แรงยึดเหนี่ยวทางเคมี - พันธะไอออนิก - พันธะโคเวเลนต์ - พันธะโลหะ - แนวโน้มจุดเดือด-จุดหลอมเหลว

1. เนื้อหาเน้นๆ พร้อมแทรกเทคนิค

2. มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip

3. พร้อมแทรกโจทย์ และข้อสอบเก่าย้อนหลัง 30 ปี

พร้อมการเฉลยอย่างละเอียด

4. เน้นการนำไปทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

เพิ่มเติม :

หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

ชม.เรียนจริง : 53 ชม. ชม.เรียน +20% : 64 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿3,000.00