keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

การประยุกต์ของอนุพันธ์

รหัส : U105

ความยาววิดีโอ 5.30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 7 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿1,600.00

รายละเอียดคอร์ส

ข้อมูลสินค้า

ชั่วโมงเรียน: 5.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

คอร์ส Calculus 1 Final U105 เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ประกอบด้วย:

- การหาจุดสุดขีด และค่าสุดขีดของสัมพันธ์ของฟังก์ชัน
- ความเว้าของกราฟ และจุดเปลี่ยนเว้า
- การร่างกราฟ
- อัตราสัมพัทธ์
- กฎของโลปิตาล และรูปแบบไม่กำหนด

Profile ครู

คอร์ส Calculus 1 Final U105 เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์ สอนโดย 'พี่เต้ UCADEMiA'
'วุฒิ ปุตระเศรณี'
*คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

>> เกรดวิชา Calculus

Calculus I : A
Calculus II : A
Differential Equations : A
(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

>> คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

PAT1 1/2558 : 254/300
PAT1 2/2558 : 270/300
800 คะแนนเต็ม SAT math II
100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

บทเรียน