keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

อินทิกรัลไมตรงแบบ

รหัส : U108

ความยาววิดีโอ 99 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 99 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿600.00

รายละเอียดคอร์ส

ข้อมูลสินค้า

ชั่วโมงเรียน: 2 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

คอร์ส Calculus 1 Final U108 เรื่อง อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ประกอบด้วย:

- ช่วงของการอินทิเกรตเป็นอนันต์
- ฟังก์ชันไม่มีขอบเขตในช่วง
- แบบผสม

Profile ครู

คอร์ส Calculus 1 Final U108 เรื่อง อินทิกรัลไม่ตรงแบบ สอนโดย 'พี่เต้ UCADEMiA'
'วุฒิ ปุตระเศรณี'
*คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

>> เกรดวิชา Calculus

Calculus I : A
Calculus II : A
Differential Equations : A
(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

>> คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

PAT1 1/2558 : 254/300
PAT1 2/2558 : 270/300
800 คะแนนเต็ม SAT math II
100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

บทเรียน