keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

การประยุกต์ของอินทิกรัล

รหัส : U107

ความยาววิดีโอ 99 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 99 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿700.00

รายละเอียดคอร์ส

ข้อมูลสินค้า

ชั่วโมงเรียน: 2.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

คอร์ส Calculus 1 Final U107 เรื่อง การประยุกต์ของอินทิกรัล ประกอบด้วย:

- พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
- ปริมาตรของรูปทรงตัน (ที่สามารถหาพื้นที่ภาคตัดขวางได้)
- ปริมาตรของรูปทรงตันที่เกิดจากการหมุน (แบบจาน, แบบทรงกระบอก)
- ความยาวส่วนโค้ง

Profile ครู

คอร์ส Calculus 1 Final U107 เรื่อง การประยุกต์ของอินทิกรัล สอนโดย 'พี่เต้ UCADEMiA'
'วุฒิ ปุตระเศรณี'
*คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

>> เกรดวิชา Calculus

Calculus I : A
Calculus II : A
Differential Equations : A
(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

>> คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

PAT1 1/2558 : 254/300
PAT1 2/2558 : 270/300
800 คะแนนเต็ม SAT math II
100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

บทเรียน