BMAT

BMAT PART1 (APTITUDE&SKILL)
ชื่อคอร์ส AN5855-V01 : Foundation for BMAT Critical Analysis

คอร์สปูพื้นฐาน Critical Analysis สอนให้น้องเข้าใจประเภทของโครงสร้างภาษา สอนการจับประเด็นที่สำคัญ คิดอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ตลอดจนฝึกทำโจทย์ในแต่ละรูปแบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนการเรียนคอร์ส Intensive Course for BMAT Part 1

฿3,400.00