Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

BASIC MATH

ชื่อคอร์ส AN5850-V01 : Basic Math : Constructions

สอนเนื้อหา เน้นการทำโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียน
1.) พื้นฐานเรขาคณิต
2.) การแปลงทางเรขาคณิต
3.) การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

฿3,400.00