ม.ปลายเนื้อหา

เคมี
ชื่อคอร์ส 3291-S08 : 3291 กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

ชื่อคอร์ส 3291 Pack กลุ่มอะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี

อาจารย์ผู้สอน อ.เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มอะตอม ตารางธาตุและพันธะเคมี

โดย หัวข้อที่กล่าวถึงคือ การปรับพื้นฐานเคมี อะตอม ตารางธาตุ สมับัติของธาตุ และพันธะเคมี

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ

 เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, TCAS, O-NET 

และ IJSO

 นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

#เคมี #พี่เคน #ม.ปลาย #เคมีแข่งขัน #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 83.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 100.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,200.00